Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 15195          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 04/2024 o upovinnom predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole

04.04.2024 

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 03/2024 o určení sppádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čavoj

04.04.2024 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 2999/3 k.ú. Čavoj lesný pozemkom o výmere cca 300 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
02.04.2024

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 3016/1 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie  o výmere cca 11 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
02.04.2024

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprava v katastrálnom území Čavoj

01.02.2024 

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 02/2024 o užívaní verejných priestranstiev

02.1.2024 

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 01/2024 o názvoch iných verejných priestranstiev

02.1.2024 

Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

28.11.2023 

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2012

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj

28.11.2023 

Návrh VZN 3/2023 -  miestnom poplatku za rozvoj

28.11.2023 

Návrh VZN 2/2023 -  miestnych daniach

28.11.2023 

Návrh VZN 1/2023 -  miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

28.11.2023 

Oznámenie o začatí územného konania -,,Koreňová čistiareň odpadových vôd“

23.11.2023 

Návrh VZN 1/2023 -  miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01.06.2023

 

Návrh -plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj na II.polrok 2023

01.06.2023

 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 3153/1 k.ú. Čavoj zastavanéá plocha a nádvorie o výmere cca 270 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
05.05.2023

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy

13.4.2023 

 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 337/1 k.ú. Čavoj trvalý trávny porast  o výmere cca 175 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
08.03.2023

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj Dodatok č.5 k VZN č. 03/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobniosti Obce Čavoj

01.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023
20.11.2022

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaska Belá

10.11.2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Miriam Krošláková

10.10.2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.03/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08. 10. 2022

Návrh zaverečného účtu obce za rok 2021

30.05. 2022

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 3103 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie  o výmere cca 20 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
30.05.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022
24.11.2021

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha o výmere cca 30 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11.11.2021

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy

11.10.2021

 

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Zuzana Kovačovský

22.9.2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá

20.9.2021

 

Návrh DODATKU č.1 k  VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj

01.09.2021

 Návrh 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3103 k.ú. Čavoj zastavaná plovcha a nádvorie o výmere cca 3 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.

25.08.2021

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 2185 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele 1/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa  a rodinný dom súpisné číslo 326 v podiele 1/4 nachadzajúci sa na parcele registra "C" parc.č. 2185 v k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena stanovená na základe znaleckého posudku v sume 2500 eur.

18.06.2021 

Návrh zaverečného účtu obce za rok 2020
01.06. 2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Martin Lehotský

24.05.2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Jozef Kuneš

24.05.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktoroí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 

15.4.2021


Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 2185 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele 1/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa  a rodinný dom súpisné číslo 326 v podiele 1/4 nachadzajúci sa na parcele registra "C" parc.č. 2185 v k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena bude stanovená znaleckým posudkom 
28.1.2021 

Rozpočet obce na rok 2021

15. 12. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. 12. 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021
09. 11. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -NÁVRH
09.11. 2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Augustín Juríček
09.11.2020

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2.
04.11.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj

Verejná vyhláška, ktorou sa vyzývaju občania na odstránenie stromov pod elektrickým vedením.

Plán hlavného kontrolóra na rok 2020  

01.07.2020

NÁVRH-Záverečný účet obce Čavoj 2019

30.05.2020

 

Verejná vyhláška- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

  29.05.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- izolácia v domácom prostredí

10.03.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- zákaz hromadných podujatí  

10.03.2020

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Rekonštrukcia posilňovne“

 •  
  •  

21.02.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
19.02.2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ľuboš Lobotka a JUDr. Katarína Lobotková
19.02.2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ivan Šiagi a Mgr. Martina Šiagiová
19.02.2020 

Návrh rozpočtu na rok 2020
29.11.2019 

Návrh VZN 4/2019
29.11.2019 

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2. Cena 6,- €/m2.
15.08.2019 

Návrh záverečného účtu za rok 2018
30.05.2019

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
05.04.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 18.04.2019
21.03.2019

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
21.03.2019  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Klaudia Škadrová
12.02.2019 

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Eva Hamidová, Feldstrasse 31A, Ton 5 v 1/2 a Oľga Planková, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice v 1/2 registra ,,E" par.č. 2826 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2362 m2. Cena dohodou.
13.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019
09.11.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
29.10.2018

 •  
   • Oznámenie
   • Zoznam parciel registra E
   • Zoznam parciel registra C
    •  
     •  
       Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com
       - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
       - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
       - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,
     • Zámer predať majetok par.č. 2538 Bc. Eva Kučerová zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,E" par.č. 2538 k.ú. Čavoj orná pôda vo výmere 2342 m2 v cene 3,50 € / m2.
      26.07.2018

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3013 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      23.07.2018

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
      03.07.2018

      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 31.07.2018
      28.06.2018

      Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
      27.06.2018

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
      07.06.2018

      Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

      04.06.2018

      Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
      09.05.2018

      Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
      24.04.2018

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      24.04.2018

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
      26.02.2018

      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
      05.02.2018

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
      08.02.2018

      Návrh rozpočtu na rok 2018
      20.11.2016

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
      23.10.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
      23.10.2017

      Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
      14.10.2017

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      03.10.2017

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      05.09.2017

      Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
      11.09.2017

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      05.09.2017

      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
      06.08.2017

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      28.07.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
      27.07.2017

      Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

      12.07.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
      27.06.2017

      Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

      05.06.2017

      Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
      20.05.2017

      Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
      16.05.2017

      Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
      23.03.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
      20.03.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
      09.03.2017

      Predaj pozemku v našej obci
      24.02.2017

      Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

       

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

      v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
      10.02.2017

       

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
      10.02.2017

      Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
      31.01.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
      17.01.2017

      Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
      16.01.2017

      Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
      20.12.2016

      Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
      15.12.2016

      Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
      15.12.2016

      Rozpočtu na rok 2017
      15.12.2016

      Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
      30.11.2016

      Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
      30.11.2016

      Návrh rozpočtu na rok 2017
      15.11.2016

      Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
      20.10.2016

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
      29.09.2016

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
      20.09.2016

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
      20.09.2016

      Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
      19.09.2016

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
      05.09.2016

      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
      05.09.2016

      Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
      19.08.2016

      Zaverečný účet obce Čavoj 2015
      09.06.2016

      Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
      09.06.2016

      Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
      01.04.2016

      Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
      15.12.2015

      Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
      15.12.2015

      Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
      15.12.2015

      Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
      15.12.2015

      Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
      15.12. 2015

      Návrh rozpočetu obce na rok 2016
      27. 11. 2015

     • rozpočet_2016
      • Návrh plánu na I.polrok 2016
      • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
       27.11.2015

       NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
       27.11.2015

       NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
       27.11.2015

       NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
       27.11.2015

       Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
       16. 01. 2015

       Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
       26. 09. 2014


       Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
       26. 09. 2014

       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
       28. 07. 2014

       Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
       25. 06. 2014


       Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

       10. 06. 2014


       Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
       - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
       20. 03. 2014

       Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
       19. 03. 2014

       Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

       Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
       03. 03. 2014

        

        

       Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
       03. 03. 2014

       Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
       05. 02. 2014

       Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
       30. 09. 2013

       Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
       30. 09. 2013

        

       Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
       03. 09. 2013

       Návrh záverečného účtu obce Čavoj
       11. 06. 2013

       Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
       30. 04. 2013

        

       Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

       08. 04. 2013

       Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
       04. 03. 2013


       Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
       26. 02. 2013

        

       Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
       14. 12. 2012

        

        

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
       14. 12. 2012

        

        

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       14. 12. 2012

        

        

       Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       25. 11. 2012

        

       Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
       19. 02. 2012

        

       Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
       14.02.2012 

       Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
       13. 01. 2012

        

       Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       15. 12. 2011

       Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       22. 11. 2011

       Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
       21. 07. 2011

       Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
       15. 07. 2011

       Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
       20. 06. 2011

       Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
       20. 06. 2011

       Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
       27. 07. 2010

       Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
       18. 12. 2009

       Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       09. 12. 2009

       Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
       25. 11. 2009

       Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
       29. 05. 2009

       Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
       25. 05. 2009

     • Rozpočet obce na rok 2015
      12. 10. 2015

      Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
      27. 11. 2015

    • Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj
     01.08.2018

   • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Michal Dušička
    22.10.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Lucia Tóthová
    15.10.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Branislav Hóz
    12.10.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ľuboš Petráš
    05.10.2018

    Predaj pozemku v obci
    Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok Vlasty Repkovej registra ,,E" par.č. 1565 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2737 m2 v cene 2,75 Eur za 1 m2 .
    04.10.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Emília Lopašková, Ľ. Ondrejova 11/14, Prievidza
    24.09.2018

    Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
    02.08.2018

    Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
    02.08.2018


Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie, COVID 19,

Náhodná fotografia