Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
PHSR je plánovací dokument na 7-ročné plánovacie obdobie s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Čavoj na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013 spracovalo Regionálne Združenie obcí Magura - Strážov v máji 2006.
V marci 2009 bol aktualizovaný spoločnosťou VM Group, s. r. o.