Materská škola

Učiteľka v materskej škole: Lýdia Vašková
tel.: 046 545 01 22
e-mail:
zscavoj@pobox.sk


Pri základnej škole je zriadená materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 10 detí. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 15.45 h.

Materská škola ako základný článok školskej sústavy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, t. j. od troch rokov po vstup dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
V materskej škole sa zameriavame na:

  • individuálny rozvoj dieťaťa, ktorý spočíva najmä v jeho sledovaní a mapovaní jeho daností a zručností
  • podporujeme prirodzené schopnosti dieťaťa a snažíme sa rozvíjať jeho slabšie stránky
  • deti vedieme k vzájomnej tolerancii a k snahe vzájomne si pomáhať
  • usilujeme sa o simuláciu domáceho prostredia, aby sa u nás všetky deti cítili čo najlepšie
  • dopĺňame rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Akcie a podujatia

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2008/2009