Geografia

Obec Čavoj sa nachádza v Trenčianskom kraji. Leží asi 35 km severozápadne od okresného mesta Prievidza v Strážovskej hornatine na nive Nitrice v nadmorskej výške 550 m. Rozloha obce je 1524 ha.
Chotárnou dominantou je Malá Magura (1140 m), ktorá leží na východ od obce. Východne položený odlesnený vrch sa nazýva Obšiar, čo v poľštine znamená obzor. Na severovýchod od obce sa rozkladá zalesnený vrch Končiná (912 m), ktorý pokračuje horským hrebeňom nad Šluchtou, Žiarom a Čiernou skalkou (s nadmorskou výškou 700 m). Severozápadne od nej sa nachádza odlesnený terén s osadou Biela Voda (Horná a Dolná), odkiaľ možno prejsť na vrch Gápel (725 m) a na Zadné lazy.
Na sever od obce sa rozkladá odlesnený vrch Ruzin Gat.
Hranice obce sú tie isté, ako boli určené po jej založení. Po 1.svetovej vojne bol z chotára obce vyňatý lesný komplex Magura, jedlina Svibiny, Čavojec a Šindláč od potoka Belanka na Kline. Lokalita Úbočky, vpravo od Obšiara, je dlhodobým predmetom sporu, ako aj malá močiarová lúka nad Gáplom, nazývaná Cigánka.

Členenie obce
Obec sa vyznačuje roztiahlou prípotočnou zástavbou a niekoľkými lazmi. Členenie má pôvod v časoch nemeckej kolonizácie, kedy bola obec rozdelená jednotlivým osadníkom podľa „gruntov“, od ktorých platili finančné alebo naturálne dávky.
Názvy gruntov sú pravdepodobne odvodené od mien bývalých gruntovníkov. Od kostola po horný koniec obce to boli Pétrovci, Hanzlíkovci, Belákovci, Friškovci, Smoliarovci, Súdrovci a Horný koniec. Na pravej strane potoka má Horný koniec ešte dielčie názvy podľa vetiev rodu Čičmanec. Poniže na ceste je Súdrov grunt, vpravo od cesty päť domov tvorí Klinček. Oproti cintorínu sa nachádza Belákov grunt, nižšie Hanzlíkov grunt, Prostredný mlyn a napokon na južnom okraji obce Dolný mlyn. Na severe obce je dvojosada Biela Voda (Horná a Dolná), za ňou osada Šindliarska, ďalej Koškárovci. Severnejšie situovaná je osada Cobrial. O kúsok ďalej Pétrov laz, Zadné lazy, Špiľajovci, Kučerovci, Petriskovci a Sunegovci. Medzi nimi sa nachádza samota Kohútovo a Konček-Zubček. 

Nad cestou do Čavoja sú Krpelanci, Strieborná, na hranici s obcou Temeš je osada Podlán a Za hájom.
Po komasácií roku 1933 boli postavené aj ďalšie samoty. Vpravo od Obšiara je Svítkova dolina, pod horou Žiar sú to Šľuchta a Skotňa. Smerom k Bielej Vode sa nachádza Slivina.
V súčasnej dobe je väčšina domov na samotách a lazoch neobývaných, prípadne sú obývané majiteľmi z iných obcí a miest, ktorí ich prerábajú a využívajú na rekreačné účely.