História farnosti

Náboženské pomery
Horná Nitra bola podľa písomného dokladu súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. Predpokladá sa, že počas osídľovania regiónu bolo všetko obyvateľstvo pokrstené. 

Na začiatku osídlenia plnil náboženské úlohy pre Čavoj kostol v Kostolnej Vsi.
Podľa záznamov vo Vlastivednom zborníku replica watches obcí Slovenska (I., str. 284) v rokoch 1431-1434 prepadli obec prívrženci husitov Peter z Lieskova, Jakub z Motešíc a Tomáš Kerek z Lipníka.
Táto, ale aj iné „spanilé jízdy“ prívržencov husitov sa nutne odrazili aj v náboženskom živote čavojčanov. V obci sa uchytilo husitské vierovyznanie, ktoré neskôr korešpondovalo s protestantizmom a udržalo sa breitling replica pomerne dlhé obdobie, súc podľa determinované hustiskou bibliou a kalichom, čiže prijímaním pod obojím spôsobom.

 

História farnosti
Farnosť v Čavoji bola cirkevne zriadená 15. septembra 1789.
V roku 1611 Čavoj patril do farnosti Kostolná Ves, od roku 1755 do farnosti Valaská Belá. 

V začiatkoch bola v obci dočasná farnosť pod vedením miestneho kaplána, ktorý mal povinnosti a práva sídelného farára.

 

Kostol sv. Doroty
Pôvodný rímsko-katolícky kostol v obci bol postavený v roku 1611 pravdepodobne počas prvej vlny rekatolizácie nitrianskeho regiónu.

Vybudovaný je v renesančnom slohu s veľkým priestorom medzi vežou a bočným oltárom. Kostol mal dva zvony. 
Prvý bol uliaty v roku 1668, vážil 400 kg, bol na ňom zobrazený sv. Juraj s drakom a nápis  „Omnis spiritus laudat Dominum“ – Každý duch chváli Pána.
Druhý zvon bol z roku omega replica watches 1699, vážil 250kg a mal nápis „Gloria in eccelsis Deo“ – Sláva Bohu na výsostiach.

Z pôvodného kostola sa zachoval iba základ veže a svätyňa s lunetovou klenbou pri malom oltári.

Pôvodne menší kostol bol obnovený a prestavaný v roku 1789. Vynovený objekt mal polygonálne presbytérium (svätyňu) s valnou klenbou. Loď kostola a chór mali rovnaký strop.

Na prelome 70.-80.tych rokov 19. storočia bol cartier replica watches zväčšený o priečnu loď, situovanú kolmo na pôvodnú stavbu.

Počas 2. svetovej vojny bol kostol značne poškodený. Po jeho oprave v roku 1949 bol v prístavbe kostola novoinštalovaný, majstrom Otokarom Vážanským opravený organ.
30. októbra 1949 bol kostol vysvätený, zasvätený sv. Dorote.

V roku 1993 bol renovovaný hlavný Panerai replica watches oltár v kostole. V roku 1972 mal v kostole primície novokňaz Jozef Čičmanec.

V súpise sakrálnych pamiatok sa spomína baroková monštrancia a dva drevené, rezbársky zdobené svietniky z 18. storočia.

 

Lurdská jaskyňa
V auguste 1951 bola v obci, počas pôsobenia správcu fary Jána Tarábka, postavená Lurdská jaskyňa.