Školský klub detí

Vychovávateľka: Kamila Kitková
tel.: 046 545 01 22
e-mail.: zscavoj@pobox.sk


V budove základnej školy prebieha mimovyučovacia činnosť - školský klub detí s jedným oddelením.
ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin. V ŠKD môžu byť žiaci 1. až 4. ročníka denne od 11.15 do 15.45 h.
Mesačný poplatok za pobyt žiaka je 3,- Eur na mesiac a dieťa.

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

Hlavné úlohy ŠKD:

  • spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi, s rodičmi
  • podporovať u detí ich poznávacie a vzdelávacie úsilie
  • vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti
  • realizovať zdravotnú politiku, dodržiavať rekreačnú činnosť, dbať na každodenný pobyt detí na vzduchu, viesť ich k čistote a poriadku
  • rozvíjať pohybovú kultúru a šport
  • vzbudzovať a podporovať u detí rôzne záujmy, viesť ich k účelnému využívaniu voľného času
  • životného prostredia, na poznanie obce a regiónu

 

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2008/2009