Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Jana Blahová

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovný poradca rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou v PD a kontaktuje na ňu rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy.


Konzultačné hodiny:

utorok a štvrtok v čase od  11.40 do 12.45 h