Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Tlačivá na stiahnutie

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO, PO

Potvrdenie o podaní priznania

Oznámenie daň za psa - zánik

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti - kúpa, predaj....

 


 

Zrušenie trvalého pobytu - žiadosť
Zrušenie trvalého pobytu - návrh

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za KO a DSO
Priznanie k poplatku za KO a DSO - právnická osoba


Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia


Žiadosť o odpis z registra trestov 
Žiadosť o výpis z registra trestov
Žiadosť o zmenu priezviska do 3 mesiacov po rozvode manželstva


Žiadosť o zmenu prevádzkového času


Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o vydanie rozhodnutia k použitiu MK
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy (extravilán)

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácií

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Žiadosť o záväz.stanov z hľadiska cestného zákona

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácií

Žiadosť o záväzného stanoviska z hľadiska vodných pomerov

Žiadosť o súhlas MZZO-tlačivo podla zák. 146_2023


Oznámenie o výrube drevín
Žiadosť na výrub drevín
Zápisnica o vzdaní sa práva odvolania


Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk