Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce. Kontroluje najmä:

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu. 

Hlavný kontrolór obce čavoj je: Ing. Nadežda Hopková

email : nadka.hopkova@gmail.com

Správa z kontoly o prevode majetku nad 20000,- € za rok 2023 /20.2.2024/

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj za rok 2024 /18.1.2024/

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj za rok 2022 /2.2.2023/

Správa o výsledku vykonanej kontroly v ZŠ s MŠ Čavoj /10.01.2023/

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023

Správa o výsledku vykonanej kontroly evidencie dochádzky, miezd a mzdovej agendy /10.11.2022/

Správa o výsledku kontroly v obci Čavoj /29.9.2022/

Plán kontrolnej činnosti na rok 2020


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk