Tlačivá na stiahnutieDátum pridania: 29.11.2008        Po?et zobrazení: 8735          tla?i? ?lánok

Tlačivá na stiahnutie

  • Daň z nehnuteľnosti

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO, PO

Potvrdenie o podaní priznania

 


 

  • Evidencia obyvateľstva

Zrušenie trvalého pobytu - žiadosť
Zrušenie trvalého pobytu - návrh
Žiadosť o určenie súpisného čísla


 

  • Komunálne odpady

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za KO a DSO
Priznanie k poplatku za KO a DSO - právnická osoba


  • Kultúra

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia


  • Matrika

Žiadosť o odpis z registra trestov 
Žiadosť o výpis z registra trestov
Žiadosť o zmenu priezviska do 3 mesiacov po rozvode manželstva


  • Podnikateľ

Žiadosť o zmenu prevádzkového času


  • Výstavba a územné plánovanie

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o vydanie rozhodnutia k použitiu MK
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia


  • Životné prostredie

Oznámenie o výrube drevín
Žiadosť na výrub drevín
Zápisnica o vzdaní sa práva odvolania


Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie


Súvisiace odkazy: Samospráva obce, Ako vybaviť, Prístup k informáciám, Kultúra, Šport, Služby , Farský úrad, Organizácie v obci, Bary a reštaurácie, Sadzobník správnych poplatkov, Komunálny odpad,

Náhodná fotografia