Hlavný kontrolórDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 7692          tla?i? ?lánok

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce. Kontroluje najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mobce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.


Súvisiace odkazy: Samospráva obce, Zásady spracovania osobných údajov, Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Všeobecne záväzné nariadenia, Zasadnutia OZ, Rozpočet obce, Voľby, Štatút Obce,

Náhodná fotografia