Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Úradná tabuľa

Plán hlavného kontrolóra na rok 2020
01.07.2020

NÁVRH-Záverečný účet obce Čavoj 2019,
30.05.2020

Verejná vyhláška- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
29.05.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- izolácia v domácom prostredí
10.03.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- zákaz hromadných podujatí
10.03.2020

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Rekonštrukcia posilňovne“
21.02.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
19.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ľuboš Lobotka a JUDr. Katarína Lobotková
19.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ivan Šiagi a Mgr. Martina Šiagiová
19.02.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020
29.11.2019

Návrh VZN 4/2019
29.11.2019

p>Predaj pozemku v obci
Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2. Cena 6,- €/m2.
15.08.2019

 

Návrh záverečného účtu za rok 2018
30.05.2019

Vyhlásenie opbchodnej verejnej súťaže
05.04.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 18.04.2019
21.03.2019

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
21.03.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Klaudia Škadrová
12.02.2019

p>Predaj pozemku v obci
Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Eva Hamidová, Feldstrasse 31A, Ton 5 v 1/2 a Oľga Planková, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice v 1/2 registra ,,E" par.č. 2826 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2362 m2. Cena dohodou.
13.11.2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2019
09.11.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
29.10.2018


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk