Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Úradná tabuľa

Predaj pozemku v obci
Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok Vlasty Repkovej registra ,,E" par.č. 1565 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2737 m2 v cene 2,75 Eur za 1 m2 .
04.10.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Emília Lopašková, Ľ. Ondrejova 11/14, Prievidza
24.09.2018

Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
02.08.2018

Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
02.08.2018

Výzva na predloženie ponuky- Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj Obec Čavoj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO.
01.08.2018