Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 6973          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
02.08.2018

Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
02.08.2018

Výzva na predloženie ponuky- Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj Obec Čavoj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO.
01.08.2018

  PRÍLOHY
 • Príloha č.1 Zmluva o dielo Návrh
 • Priloha c. 2 Navrh na plnenie kriterii
 • Príloha č. 5 Poziadavky na technologiu_Cavoj
 • Príloha č. 6 vyhlasenie o subdodávateľoch
 • výkaz výmer_výmena kotlov Čavoj
 • výkaz výmer UK Čavoj
 • výkaz výmer KOTOLŇA elektro ČAVOJ
  • PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
  • Technická správa kotolňa
  • Sprievodná správa Čavoj
  • 000_Technická_správa_obal_TS
  • PROTOKOL_33_2000_5_51_č.029_2014
  • K-06_Osadenie_radiátorov
  • K-05_Rez_a_pôdorys_kotolne
  • K-04_Vetranie_kotolne_a_odvod_spalín
  • K-03_Pôdorys_kotolne
  • K-01_Hydraulická_schéma
  • K-0_Schéma_tg_paliva
  • 000_obal__SO-01_SV
  • 001_PôDORYS_HLAVNÝ_ROZVOD
  • 002_PôDORYS_KOTOLŇA_osvetlenie
  • 003_PôDORYS_KOTOLŇA_motorická_inštalácia
  • 004.1,2_Rozvadzač_R-DTK1
  • 004.3_Rozvadzač_R-DTK1
  • 004_Rozvadzač_R-DTK1
  • 005_TECH
  • 006_POSPOJOVANIE
  • 007_ ZS_Zasuvkova_skrina_ZS-1,2
  • Zámer predať majetok par.č. 2538 Bc. Eva Kučerová zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,E" par.č. 2538 k.ú. Čavoj orná pôda vo výmere 2342 m2 v cene 3,50 € / m2.
   26.07.2018

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3013 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   23.07.2018

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
   03.07.2018

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 31.07.2018
   28.06.2018

   Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
   27.06.2018

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
   07.06.2018

   Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

   04.06.2018

   Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
   09.05.2018

   Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
   24.04.2018

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   24.04.2018

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
   26.02.2018

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
   05.02.2018

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
   08.02.2018

   Návrh rozpočtu na rok 2018
   20.11.2016

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
   23.10.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
   23.10.2017

   Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
   14.10.2017

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   03.10.2017

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   05.09.2017

   Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
   11.09.2017

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   05.09.2017

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
   06.08.2017

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   28.07.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
   27.07.2017

   Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

   12.07.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
   27.06.2017

   Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

   05.06.2017

   Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
   20.05.2017

   Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
   16.05.2017

   Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
   23.03.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
   20.03.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
   09.03.2017

   Predaj pozemku v našej obci
   24.02.2017

   Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

    Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com

    

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

    - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
    - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
    - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,

   v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
   10.02.2017

    

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
   10.02.2017

   Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
   31.01.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
   17.01.2017

   Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
   16.01.2017

   Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
   20.12.2016

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
   15.12.2016

   Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
   15.12.2016

   Rozpočtu na rok 2017
   15.12.2016

   Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
   30.11.2016

   Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
   30.11.2016

   Návrh rozpočtu na rok 2017
   15.11.2016

   Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
   20.10.2016

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
   29.09.2016

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
   20.09.2016

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
   20.09.2016

   Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
   19.09.2016

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
   05.09.2016

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
   05.09.2016

   Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
   19.08.2016

   Zaverečný účet obce Čavoj 2015
   09.06.2016

   Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
   09.06.2016

   Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
   01.04.2016

   Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
   15.12.2015

   Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
   15.12.2015

   Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   15.12.2015

   Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
   15.12.2015

   Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
   15.12. 2015

   Návrh rozpočetu obce na rok 2016
   27. 11. 2015

  • rozpočet_2016
  • Rozpočet obce na rok 2015
   12. 10. 2015

   Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
   27. 11. 2015

   • Návrh plánu na I.polrok 2016
   • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
    27.11.2015

    NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
    27.11.2015

    NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    27.11.2015

    NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
    27.11.2015

    Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
    16. 01. 2015

    Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
    26. 09. 2014


    Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
    26. 09. 2014

    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
    28. 07. 2014

    Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
    25. 06. 2014


    Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

    10. 06. 2014


    Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
    - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
    20. 03. 2014

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
    19. 03. 2014

    Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

    Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
    03. 03. 2014

     

     

    Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
    03. 03. 2014

    Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
    05. 02. 2014

    Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
    30. 09. 2013

    Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
    30. 09. 2013

     

    Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
    03. 09. 2013

    Návrh záverečného účtu obce Čavoj
    11. 06. 2013

    Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
    30. 04. 2013

     

    Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

    08. 04. 2013

    Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
    04. 03. 2013


    Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
    26. 02. 2013

     

    Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
    14. 12. 2012

     

     

    Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
    14. 12. 2012

     

     

    Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    14. 12. 2012

     

     

    Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    25. 11. 2012

     

    Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
    19. 02. 2012

     

    Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
    14.02.2012 

    Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
    13. 01. 2012

     

    Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    15. 12. 2011

    Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    22. 11. 2011

    Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
    21. 07. 2011

    Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
    15. 07. 2011

    Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
    20. 06. 2011

    Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
    20. 06. 2011

    Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
    27. 07. 2010

    Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
    18. 12. 2009

    Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    09. 12. 2009

    Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
    25. 11. 2009

    Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
    29. 05. 2009

    Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
    25. 05. 2009


   Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie,

Náhodná fotografia