Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 6709          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
03.07.2018

Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
27.06.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
07.06.2018

Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

04.06.2018

Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
09.05.2018

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
24.04.2018

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
24.04.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
26.02.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
05.02.2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
08.02.2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
20.11.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
23.10.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
23.10.2017

Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
14.10.2017

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
03.10.2017

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
05.09.2017

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
11.09.2017

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
05.09.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
06.08.2017

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
28.07.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
27.07.2017

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

12.07.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
27.06.2017

Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

05.06.2017

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
20.05.2017

Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
16.05.2017

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
23.03.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
20.03.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
09.03.2017

Predaj pozemku v našej obci
24.02.2017

Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

  Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com

 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

  - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
  - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
  - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,

v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
10.02.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
10.02.2017

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
31.01.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
17.01.2017

Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
16.01.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
20.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
15.12.2016

Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
15.12.2016

Rozpočtu na rok 2017
15.12.2016

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
30.11.2016

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
30.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017
15.11.2016

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
20.10.2016

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
29.09.2016

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
20.09.2016

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
20.09.2016

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
19.09.2016

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
05.09.2016

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
05.09.2016

Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
19.08.2016

Zaverečný účet obce Čavoj 2015
09.06.2016

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
09.06.2016

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
01.04.2016

Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
15.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
15.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
15.12.2015

Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
15.12. 2015

Návrh rozpočetu obce na rok 2016
27. 11. 2015

 • rozpočet_2016
 • Rozpočet obce na rok 2015
  12. 10. 2015

  Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
  27. 11. 2015

  • Návrh plánu na I.polrok 2016
  • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
   27.11.2015

   NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
   27.11.2015

   NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   27.11.2015

   NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
   27.11.2015

   Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
   16. 01. 2015

   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
   26. 09. 2014


   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
   26. 09. 2014

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
   28. 07. 2014

   Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
   25. 06. 2014


   Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

   10. 06. 2014


   Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
   - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
   20. 03. 2014

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
   19. 03. 2014

   Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

   Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
   03. 03. 2014

    

    

   Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
   03. 03. 2014

   Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
   05. 02. 2014

   Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
   30. 09. 2013

   Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
   30. 09. 2013

    

   Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
   03. 09. 2013

   Návrh záverečného účtu obce Čavoj
   11. 06. 2013

   Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
   30. 04. 2013

    

   Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

   08. 04. 2013

   Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
   04. 03. 2013


   Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
   26. 02. 2013

    

   Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
   14. 12. 2012

    

    

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
   14. 12. 2012

    

    

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   14. 12. 2012

    

    

   Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   25. 11. 2012

    

   Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
   19. 02. 2012

    

   Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
   14.02.2012 

   Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
   13. 01. 2012

    

   Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   15. 12. 2011

   Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   22. 11. 2011

   Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
   21. 07. 2011

   Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
   15. 07. 2011

   Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
   20. 06. 2011

   Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
   20. 06. 2011

   Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
   27. 07. 2010

   Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
   18. 12. 2009

   Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   09. 12. 2009

   Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
   25. 11. 2009

   Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
   29. 05. 2009

   Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
   25. 05. 2009


  Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie,

  Náhodná fotografia