Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 05-03/2012/2022


Dodatok č. 5 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia