Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 04/2008


Obec Č a v o j


Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 4/2008


o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Čavoj na rok 2009Schválené uznesením č. 6/ 2008  na  zasadnutí  Obecného zastupiteľstva
obce Čavoj dňa 12. 12. 2008
Obec Čavoj v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm.  c) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach) vydáva pre obec Čavoj   toto všeobecne záväzné nariadenie.


Prvá časť
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy


1. Obecné zastupiteľstvo v Čavoji podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení  v nadväznosti na § 98 zákona o miestnych daniach zavádza z účinnosťou od 1. januára 2009  miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čavoj v zdaňovacom období roku 2009.

§ 2
Druhy miestnych daní


Obec Čavoj spravuje a vyberá na svojom území:
1. miestne dane:

A) daň z nehnuteľností
B) daň za psa
C) daň z užívanie verejného priestranstva
D) daň za ubytovanie
E) daň za nevýherné hracie prístroje

2. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Zdaňovacie obdobie


Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. A), B), E) a v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.

Druhá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 4


Daň z nehnuteľností zahŕňa:

daň z pozemkov,
daň zo stavieb.

DAŇ  Z  POZEMKOV

§ 5
Základ dane


Správca dane ustanovuje na území obce Čavoj hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v  m2  nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné   0,1659 €/m2 
b) trvalé trávnaté plochy  0,0192 €/m2 
c) záhrady 1,32 €/m2  
d) lesné pozemky na základe ocenenia
e) zastavané plochy a nádvoria  1,32 €/m2  
f) stavebné pozemky  13,27 €/m2
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  1,32 €/m2                           

§ 6
Sadzba dane


Správca dane určuje pre pozemky na území obce Čavoj ročnú sadzbu z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,50% zo základu dane
b) trvalé trávnaté porasty - 0,80 % zo základu dane
c) záhrady - 0,50%  zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy - 0,40%  zo základu dane
e) zastavané plochy a nádvoria - 0,50% zo základu dane
f) stavebné pozemky - 0,25% zo základu dane
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,50% zo základu dane

      
§ 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane


Správca dane  v súlade s  § 17 ods. 2  písm. i) zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane z pozemkov lesné pozemky od nasledujúceho roka  od vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky) vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva – Urbár Čavoj.


DAŇ  ZO  STAVIEB
§ 8
Daň zo stavieb


1. Správca dane určuje pre stavby na  území  obce Čavoj ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj  začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby       0,066 €/m2 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby  využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu   0,033 €/m2 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát  a domčekov na individuálnu rekreáciu    0,199 €/m2 
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov   0,116 €/m2  
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu  0,265 €/m2  
f) stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou  0,597 €/m2 
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)  0,099 €/m2  
                                                            
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,06 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane


Správca dane  v súlade s  § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane zo stavieb stavby vo vlastníctve cirkvi slúžiace na vykonávanie  náboženských obradov.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 10
Vyrubovanie a platenie dane


1. Daň   z   pozemkov  a   daň  zo   stavieb    správca  dane    vyrubí  platobným výmerom.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe vyrubí správca dane pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.


Tretia časť

DAŇ  ZA  PSA
§ 11
Predmet dane


1. Predmetom dane za  psa  je  pes  starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumne účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat   
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým  zdravotným postihnutím.

§ 12
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom  psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.    

§ 13
Základ dane


Základom dane je počet psov.

§ 14
Sadzba dane


1. Daň na kalendárny rok za jedného psa sa stanovuje na: 2 € ročne
2.  Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
     
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 11 ods.1 tohto nariadenia, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.


§ 16
Oznamovacia povinnosť a platenie dane


a) Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
b) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
c) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného  zdaňovacieho obdobia.
d) Daňovník je povinný do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti zakúpiť na obecnom úrade v Čavoji evidenčnú známku pre psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil.


Štvrtá časť

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 17
Predmet dane


1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky tuhých palív,  stavebného materiálu a zariadení (mimo skládky odpadu), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
2. Verejným priestranstvom sú podľa tohto nariadenia najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci.
3. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska  pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste po dobu viac ako 30 dní.
4. Pri odhlásení motorového  vozidla  z evidencie motorových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy sa za súvislé státie považuje státie vozidla odo dňa odhlásenia motorového vozidla.

§ 18
Daňovník


Daňovníkom   je   fyzická  alebo   právnická  osoba,   ktorá   verejné  priestranstvo   užíva na účely uvedené v § 17 tohto VZN.

§ 19
Základ dane


Základom    dane   za   užívanie    verejného    priestranstva   je   výmera  užívaného  verejného priestranstva v m2.

§ 20
Oslobodenie


1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy.
3. Daň sa neplatí za skládky tuhého paliva a ostatných druhov materiálu, pokiaľ budú umiestené na verejnom priestranstve do 24 hodín.

§ 21
Sadzba dane


1. Za skládku tuhého paliva a stavebného materiálu a zariadení (nad 24 hodín)   0,07 €/m2/deň
2. Za umiestnenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií   1 €/m2/deň
3. Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo sa určuje paušálna ročná daň  66 €  

4. Daň za trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácii sa stanovuje na:                    
- pre osobné vozidlo     17 €/mesiac 
- pre nákladné vozidlá a autobusy  33 €/mesiac 
za  každý  aj  neúplný  mesiac,  počas  ktorého  je  verejné  priestranstvo užívané vyššie uvedeným spôsobom.

§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti


1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 23
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane


1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najmenej 3 dni pred vznikom daňovej povinnosti. Táto  povinnosť  sa  netýka skládky tuhých palív.
2. V prípade  vyhradenia  priestoru  z verejného  priestranstva  ako  parkoviska  je záujemca povinný požiadať o povolenie  OcÚ  najmenej  14  dní   pred  začiatkom  užívania  verejného  priestranstva  na uvedený účel.
3. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4.  Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.


Piata časť

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE
§ 24
Predmet dane


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis a  ktoré sa nachádza na území obce Čavoj.    

§ 26
Daňovník a platiteľ dane


Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá  sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,  ktorý odplatné  prechodné ubytovanie poskytuje.  

§ 27
Základ dane


Základom dane je počet prenocovaní.

§ 28
Sadzba dane, vyrubenie a platenie dane


1. Sadzba dane v rodinnom dome poskytujúcom prechodné ubytovanie je 0,50 €/osoba/deň
2. Daň v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
3. Podkladom na účely dane za ubytovanie v ubytovacom  zariadení je evidencia vedená v knihe ubytovaných pre zapisovanie osôb ubytovaných v ubytovacom zariadení, ktorú platiteľ dane predloží správcovi dane štvrťročne, v lehote do 15 dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka.
4. Správca dane vyrubí prevádzkovateľovi zariadenia daň za ubytovanie platobným výmerom za príslušné zdaňovacie obdobie. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo na účet správcu dane.

§ 29
Oslobodenie od dane


Daň neplatí nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia.


Šiesta časť

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE
§ 30
Predmet dane


Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 31
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 32
Základ dane


Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 33
Sadzba dane


Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok  35 €.

§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnost
i

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania prístroja a zaniká dňom ukončenia jeho  prevádzkovania.
2. Začatím prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení, prípadne deňzistený podľa vykonaného miestneho zisťovania.
3. Ukončením       prevádzkovania         sa       rozumie       deň         uvedený      v      ohlásení     o     ukončení prevádzkovania  nevýherného  hracieho   prístroja, prípadne  deň   zistený   podľa   vykonaného   miestneho zisťovania.
  
§ 35
Oznamovacia povinnosť a platenie dane


1. Daňovník   je    povinný   písomne   oznámiť  vznik  daňovej   povinnosti   do  30   dní  odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie  splatná bez vyrubenia do 31. januára  príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný   písomne oznámiť obci v lehote 10 dní. Ak sa  jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť  obci najneskôr   v deň  uskutočnenia  zmeny.
Daňovník v oznámení uvedie:
1. plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania,
2. výrobné číslo a druh automatu
3. adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa  automat nachádza
4. telefonický, faxový prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu   
5. deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.
6. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý predajný automat identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní automatu. Identifikačný štítok musí  obsahovať tieto  údaje:
       a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO
       b) výrobné číslo a druh automatu
       c) adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza
       d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

Siedma časť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD  
§ 36
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným výmerom.
3. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

4. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľností, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 37
Platiteľ poplatku


1. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie sa iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

§ 38
Sadzba poplatku


1. Na území obce sa uplatňuje poplatok: za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok).

2.Sadzba poplatku je:

a)  pre poplatníka podľa  § 36 ods. 3 písm. a) je poplatok:
     - 0,0191 €/deň, pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu dní (prisťahovaní obyv.)
     - 3,50 €/rok  pre študentov stredných a vysokých škôl ubytovaných v študentských domovoch,
     - 7,- €/rok  pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok.
b) pre poplatníka podľa  § 36 ods. 3 písm. b) a  c) je poplatok 7,- €/rok  podľa priemerného počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započíta aj táto osoba.

3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

4. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných jej známych údajov (náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom období).

§ 39
Ohlasovacia povinnosť


1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

a)    pre fyzickú osobu – občana:
-    dňom vzniku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci
-    dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
-    dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
-    dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktoré je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

c) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
-    dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
d) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
-    dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku

4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

§ 40
Vyrubenie poplatku


1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

2. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti obcou. Najneskôr však do 70 dní od začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Pokiaľ z uvedeného dôvodu požiada poplatník o vrátenie preplatku, bude mu vrátený do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

§ 41
Sankcie


Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.

§ 42
Oslobodenie a úľavy


1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych daní a poplatku pred splatnosťou poplatku.

2. Obec odpustí od platenia miestneho poplatku osoby :
-    stážisti, dlhodobé pobyty v zahraničí (potvrdenie príslušného úradu alebo zamestnávateľa)
-    osoby vo výkone trestu odňatia slobody
3. V rodine, kde žije viac ako 5 členov sa poplatok za každého ďalšieho znižuje na  5€/rok.

§ 43
Zrušovacie a záverečné ustanovenie


1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2. Obecné    zastupiteľstvo   obce   Čavoj   sa   na    tomto  Všeobecne  záväznom   nariadení o   miestnych   daniach  a miestnom   poplatku   za  komunálne   odpady  a   drobné stavebné odpady v obci Čavoj uznieslo dňa 12. 12. 2008 uznesením č. 6/2008.

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť  dňa 1. januára 2009.

4. Nadobudnutím   účinnosti   VZN   č. 4/2008  o   miestnych   daniach  a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší:
-  VZN č. 1/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Čavoj.
-  VZN č. 2/2007 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čavoj
-  VZN č. 3/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie.
5. Zmeny  a   doplnky   tohto  všeobecne   záväzného   nariadenia   možno  vykonať  iba uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čavoj trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Ján Novotka
starosta obceZverejnené: 25. 11. 2008
Schválené: 12. 12. 2008
Vyhlásené: 15. 12. 2008
Účinnosť: 1. 1. 2009
Náhodná fotografia