Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2016


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia