Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2011


Obec  Č a v o j

Všeobecne záväzné nariadenie obce

č. 1/2011

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj

 

Obec Čavoj na základe § 4 ods. 3, písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Čavoj toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenia“/ je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

2. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miestaurčené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

 

Základné ustanovenia

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Čavoj.

2. Odpadom je hnuteľná vec , ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo na uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

4. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.6. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

7. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

8. Nebezpečnými odpadmi sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

DRUHÁ ČASŤ

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 3

Komunálny odpad a jeho druhy

 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhl. MŽP Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a/ podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:

- 20 01 01 papier a lepenka

- 20 01 02 sklo,

- PET fľaše

- kovové obaly

- nebezpečný odpad

- veľký objemový odpad

- torzá chladničiek, pračiek, elektrospotrebiče atď.

- textil

b/ podskupina odpadov zo záhrad a z parkov /vrátane odpadu z cintorínov/

- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,

- 20 02 02 zemina a kamenivo

2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čavoj nie je možné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít.

3. Každý občan a majiteľ nehnuteľnosti v obci Čavoj je povinný triediť komunálny odpad podľa § 3 ods. 1, písm. a, b, a c. tohto nariadenia.

 

§ 4

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu

1. Obec Čavoj vykonáva zber domového odpadu nasledovne:

V centre obce je zber cez 110 l. kovové kuka nádoby  a v častiach pri cintoríne, ZŠsMŠ, Podlánovce, Šľuchta, Dolná Biela Voda, Šindliarska, Sobrial, Krátina a Krpelance sú

umiestnené veľkoobjemové kontajnery.

a/ každý majiteľ nehnuteľnosti v obci okrem menovaných častí obce Čavoj je povinný zabezpečiť si 110 l typizovanú smetnú nádobu na vlastné náklady

b/ zvoz tuhého komunálneho odpadu bude v letných mesiacoch 1 krát mesačne a v zimných dvojtýždenných intervaloch, ktorý bude zverejňovaný vyhláškou cez miestny rozhlas.c/ smetná nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý sa separuje podľa § 3 tohto nariadenia

2. Na území obce Čavoj sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať a po vytriedení podľa jednotlivých druhov v zmysle § 4 tohto nariadenia odkladať na určené

miesta nasledovne:

a/ podľa § 3 , písm. a tohto nariadenia sa pre vytriedený odpad - papier určuje prístrešok v ZŠ s MŠ, sklo sa odkladá do kontajnerov na sklo umiestnených pri potravinách COOP Jednota, PET fľaše sa zberajú vlastným autom jeden krát za mesiac. Po vyhlásení zberu je potrebné naplnené PVC vrecia uviazať a pripraviť na prístupné miesto, pri bráne domu, kde sa menia plné vrecia za prázdne , papier sa vykonáva zberom v ZŠsMŠ v Čavoji a textil sa bude zberať na vopred ohlásenom čase a  mieste v obci. Sklo sa odkladá do pripravených kontajnerov, ktoré sú umiestnené v časti obce pri potravinách COOP Jednota.

b/ veľký objemový odpad ako sú torzá chladničiek, pračiek, starý nábytok a pod. je zakázané ukladať na verejné priestranstvá a vyniesť ich je možné v čase, kedy bude vyhlásený zber a určené miesto.  Čas zberu bude oznámený obvyklým spôsobom /miestnym rozhlasom .

c/ nebezpečný odpad – televízory, rádia, farby, laky, oleje, autobatérie apod. sa budú zbierať 1-krát za rok. Termín na zvoz tohto odpadu bude oznámený obvyklým spôsobom.

3. Prísne sa zakazuje uskladňovať odpad na iných miestach ako je určené v tomto nariadení. Každé porušenie § 4 , ods 2. písm. a, b, c, a d tohto nariadenia bude trestané pokutou vo výške 165,90 eur.

4. Vykonávať zber, prepravu, komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Čavoj obecný úrad.

 

§ 5

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

1. Za drobný stavebný odpad na území obce Čavoj sa považuje: - odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii domov, rekreačných chát a chalúp.

2. Držiteľ stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v kontajneroch, ktorý si môže zapožičať od obecného úradu. Dopravu a poplatok za uloženie odpadu si hradí držiteľ.

 

§ 6

1. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky a biologicky rozložiteľný odpad s komunálnym odpadom.

2. Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.TRETIA ČASŤ

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.

2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením a to ihneď od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Obec prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu, oznámeniami a pod. zabezpečí a priebežne zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia

4. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Čavoj určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj o miestnych poplatkoch.

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čavoj bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Čavoj dňa 30. 6. 2011, uznesením č. 7/2/2011.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2011.

 

Ján Novotka
starosta obce

 

 

 


Náhodná fotografia