Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2010Obec  Č a v o j


Všeobecne záväzné nariadenie obce
č.  1/2010Schválené  uznesením  č.6/1/2010  na   zasadnutí  Obecného   zastupiteľstva 
obce  Čavoj  dňa 19.03.2010
Obec Čavoj v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č.  1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a  žiaka školského zariadenia na rok 2010


Článok I.
Úvodné ustanovenia


1. Obec Čavoj je zriaďovateľom  Základnej školy s materskou školou Čavoj, ktorej súčasťou sú školský klub detí a zariadenie školského stravovania – školská jedáleň.

2. Predmetom  tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky dotácie obce:
a) na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole,
b) na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí,
c) na prevádzku a mzdy na žiaka v školskej jedálni.


Článok II.
Výška dotácie na dieťa v materskej škole


Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2010 sa stanovujesumou vo výške 1 450 €/rok/dieťa.


Článok III.
Výška dotácie na žiaka v školskom klube detí


Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí na rok 2010 sa stanovuje sumou vo výške  588,80 €/rok/dieťa.


Článok IV.
Výška dotácie na žiaka v školskej jedálni


Výška dotácie na  prevádzku a mzdy žiaka v školskej jedálni  na rok 2010 sa stanovuje sumou vo výške 266,66 €/rok/dieťa.


Článok V.
Záverečné ustanovenia


1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Čavoj.

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Čavoj dňa  19.03.2010  uznesením č. 6/1/2010 a účinnosť nadobudlo dňa 04. 04. 2010.Ján  N o v o t k a
starosta obce


Zverejnené: 03. 02. 2010
Schválené: 19. 03. 2010
Vyvesené: 20. 03. 2010
Účinnosť: 04. 04. 2010
Náhodná fotografia